2013, മേയ് 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

പൂക്കാത്ത മാവ്


അത്രമേൽ അനിവാര്യമായൊരു വർണ്ണം വാഴ്വിൽ നിന്നു
നിഷ്കരുണം മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്ന ദുർഗതിയെ ഞാൻ
മഹാദുരന്തമെന്നു വിളിക്കിലുമൊരിക്കലും വഴിമാറുന്നില്ല
കോശങ്ങളുടെയോരോ കോണിലും ബാധിച്ചയർബുധം


തണൽ നൽകി യുഗമെല്ലാം പന്തലിച്ചു നിൽക്കിലും
ഒരുമാത്രയെങ്കിലും പൂക്കാതെ പോവുകിൽ, ഇല്ല
മതിക്കില്ല്ലയൊരുത്തനും ഒടുക്കമൊരുനാൾ വെറുപ്പിൻ
ചിതയിലെരിഞ്ഞു വെണ്ണീറായ് പോവുകയെന്നല്ലാതെ


നീ പകർന്നേകിയ തീർത്ഥം ഒടുക്കത്തെ കണവും നുകരാതെ
എനിക്കാവില്ലയെന്റെ ദു:ഖയാത്രയൊടുക്കുവാനീ ഭൂവിൽ
നീയെന്റെ കുമ്പിളിൽ ഇട്ടു നൽകാത്തയൊരു തുട്ടുപോലും
ഏതു പുണ്ണുകാട്ടി ഞാൻ യാചിക്കിലും വന്നുചേരില്ലയെന്നിൽ


ഇനി ഞാനെന്റെയുള്ളിലെ കവിതയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത ഒഴുക്കും
കണ്ണിലെ കാർത്തിക നാളവും കാത്ത് കാലമെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞ്
നിന്റെ നാമം നൂറ്റൊന്നാവർത്തി ജപിച്ച് സ്വസ്ഥം, സുന്ദരം
നിന്നിൽ നിന്നുകിനിയുന്ന കരുണയില
ലിഞ്ഞുതീരട്ടെ പിന്നെയും
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

2013, മേയ് 15, ബുധനാഴ്‌ച

തനിയാവർത്തനങ്ങൾ


എന്നിൽ പെയ്യാതെപോയ കരിമേഘങ്ങളെല്ലാം
ഒന്നായ് തീർത്തതൊരു സങ്കടക്കടലാണു
വാഴ്വിൽ കുരുക്കാൻ മറുത്ത മോഹങ്ങളെല്ലാം
എന്നിൽ ഉയിർത്തതൊരു ദു:ഖകാനനമാണു
ആവർത്തനങ്ങളുടെ അഴിമുഖങ്ങളിൽ ഞാൻ
കെട്ടുപിണഞ്ഞു വെയിലേറ്റു വീണു കിടക്കവേ
എന്നെ മൂടുന്നതാരോ പടച്ചെടുത്തു പോഷിപ്പിച്ച
മൂഢവിശ്വാസങ്ങളുടെ മണൽക്കൂനകളാണു
ജ്ഞാതാജ്ഞാത വൈകല്പങ്ങൾക്കിടയിലൊരു
തൂക്കുപാലമിട്ടു ഞാൻ കരയണയാതലയുമ്പോൾ
ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിനന്യമെന്നറിഞ്ഞിട്ടുമെന്തിനോ
കുന്തിരിക്കപ്പുകയിലലിഞ്ഞു കൺമൂടിക്കിടക്കുന്നു
നീ കനിഞ്ഞേകാത്ത വസന്തങ്ങളൊരിക്കലുമെന്നിൽ
ഒരു കുഞ്ഞു മലരായ്പ്പോലും വിടർത്താനാവില്ലയൊന്നിനും
നീ വർഷിച്ചനുഗ്രഹിക്കും വിഭവങ്ങളിലൊരു തരിമ്പും
നുള്ളിനീക്കാനാവില്ല ഭൂവിലേതു വിശുദ്ധൻ നിനയ്ക്കിലും
ഇതെന്റെ തത്വമെന്റെ ജ്ഞാനം, പകർന്നുകിട്ടിയ ചെറുനാളം
ഇനിയൊരാൾദൈവത്തിനു മുന്നിലൊരു കപടഭക്തിക്കു മുന്നിൽ
തലവണങ്ങേണ്ടി വരുന്നതിനും ഒരു കണം മുന്നേയെന്നെ
നീയേറ്റെടുക്ക ദഹിപ്പിക്ക ഉയർത്തുക നിൻ തിരു ഭവനത്തിലേക്ക്
എന്റെ ശാപമെന്റെ വൈകല്യംഎന്റെയെതിർവായനയൊക്കെയും
വരും തലമുറയിലേക്കൊരർബുദമായ് പടർന്നിറങ്ങും മുന്നേ
ഞാൻ നിന്റെ തിരു തീർത്ഥം കുടിച്ച് നിത്യമാം മുക്തി നേടട്ടെ

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

അവളെന്റെ മകളായിരുന്നു. . .

കൃഷ്ണാ, നാമൊരേ ചില്ലയിൽ പൂത്തവർ നാമരൂപങ്ങളഴിഞ്ഞവർ, പഥിതർ ഒരേ സൂര്യന്റെ കടും തപം മോന്തിയോർ ഒന്നിച്ചൊരേ കുടയിൽ നനഞ്ഞവർ നീയെന്റെ കണ്ണാ, ...